Технология

От голяма важност и необходимост са дейностите по постоянно наблюдение на състоянието на конструкции на инженерни съоръжения и своевременното откриване и на най-малки деформации или изменения в тях. Така могат да бъдат предприети необходимите предпазни действия за избягване на тежки последствия.

Характерни за изследването на деформациите на инженерните съоръжения са измервания с много висока точност (милиметри или части от тях). Това налага провеждане на геодезически измервания от много добре подготвени и опитни специалисти, с подходящи методи, инструменти и при подходящи условия.

Изследването на деформациите се извършва:

  • в периода на строителството – когато е предвидено в проекта;
  • в периода на експлоатацията – когато това се изисква от правилниците за експлоатация; когато обектите са изградени върху нестабилна почва (насипна, тинеста и др.); когато съществува потенциална опасност за сигурността на съоръжението; при авария в обекта; когато се появят видими дефекти; когато възникнат свлачищни процеси в района; когато трябва да се документира състоянието на важни съоръжения и сгради след земетресения и други.

При доказана необходимост изследването на деформации може да се възложи и преди строителството.

Хоризонталните деформации се определят чрез периодични прецизни измервания на контролни марки в зависимост от заданието и проекта.

Вертикалните деформации се определят чрез периодично извършване на прецизна геометрична нивелация между реперите в зависимост от проекта.

И при двата вида деформации се спазват изискванията на Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи, издадена от ГУГКК през 1980 г.

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!