Често задавани въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА УСЛУГАТА "ГЕОНЕТ"

ЗА МРЕЖАТА 

Какви са основните предимства на мрежата "ГеоНет"?

"ГеоНет" е изградена от 30 референтни станции, разположени така, че да осигуряват пълно покритие на територията на България. Средната дължина на базовите линии между станциите от мрежата е 74 км. Оборудването, използвано от мрежата се състои от последно поколение GNSS приемници и антени на Trimble - USA, които осигуряват най-доброто мрежово решение, най-високата точност и надеждност на получените резултати. Приемниците приемат сигнали от всички съществуващи навигационни системи, както и новата GPS честота L5, това осигурява на потребителите нови възможности и по-добри резултати при по-лоши условия на измерване. Антените на референтните станции максимално намаляват ефекта на „многопътност” (multipath). Чрез използването на интернет, достъпът до мрежовите услуги е бърз и лесен, с малък брой настройки.

Какво означава GNSS?

GNSS (Global Navigation Satellite System) или Глобална Навигационна Сателитна Система представлява комбинация от всички съществуващи до момента навигационни системи – GPS, GLONASS, WAAS, EGNOS, MSAS. Последните три представляват само допълнение към система, тъй като са сателити, разположени в геостационарна орбита и осигуряват корекции със значително по-ниска точност. Едновременното използване на сигнали от GPS и GLONASS повишава значително броя на наблюдаваните сателити, което практически повишава възможността да се получат по-точни резултати при работа в реално време и в неблагоприятни условия (горски и планински терени, силно урбанизирани зони и др.). Когато броят на наблюдаваните сателити е голям, винаги има достатъчно данни за решаване на нееднозначностите при определянето на местоположение. В настоящия момент съзвездията на GPS и GLONASS съдържат съответно 32 и 24 сателита, като техният брой ще се увеличи през следващите години. В бъдеще, качеството на GNSS значително ще нарасне, защото предстои пускането в експлоатация на европейския проект Galileo и китайския му аналог Compass.

Какви са преимуществата на "ГеоНет" при измервания в реално време?

Няма нужда да се разполага базова станция, за базови станции се използват станциите от перманентната мрежа. Това повишава производителността, тъй като приемникът, който е служил за базова станция, вече има свободата да действа като подвижна. Точностите, които се получават при изчислението на положението на подвижната станция са значително по-хомогенни в сравнение с точностите, получени от една единствена референтна станция. Точността се запазва дори при голямо разстояние между референтната станция и подвижната, благодарение на мрежовото решение, което е заложено в софтуера за управление и мониторинг. Референтните станции от мрежата покриват по-голяма площ, в сравнение с единичната базова станция. Голяма надеждност на мрежата т.е., когато една референтна станция изключи, веднага връзката се прехвърля към друга. Мрежата е изградена с помощта на напълно нова серия базови приемници, които осигуряват напълно завършено GNSS решение. Покритие на цялата територия на България. Непрекъснато събиране на данни и изпращане на RTK поправки. За кратко време могат да бъдат определени голям брой точки с висока точност. Обикновено времето за определяне на една точка е в порядъка на 2-5 секунди, а точността е 2-3 см. Крайният потребител получава готови данни, които нямат нужда от последваща обработка. За да ползва услугата, потребителят трябва да има основни познания за GNSS и начина на работа със собствения си приемник.

Колко вида мрежови решения при измервания в реално време предлага "ГеоНет"?

"ГеоНет" предлага три основни вида мрежови решения – VRS (Virtual Reference Station), MAX (Master Auxiliary Corrections) , FKP (Flächen-Korrectur-Parameter) - площни корекции. При мрежовото решение VRS на базата на наблюденията от реалните референтни станции се генерират данни за една „несъществуваща“, виртуална станция. Това позволява елиминирането на систематичните грешки в данните, които се натрупват при увеличаване на разстоянието между реална станция и RTK позицията. За да може да се генерира VRS е необходимо, подвижната станция да изпрати своите приблизителни координати към сървъра на системата. Това е необходимо на системата, за да генерира виртуална станция и корекции в близост до подвижната станция. Във VRS решението могат да участват както данни от GPS системата, така и данни от ГЛОНАСС. По този начин се намалява времето за инициализация, повишава се точността и надеждността на измерванията при по-неблагоприятни условия. При мрежовото решение MAX основната концепция е свързана с използването на референтни станции, при които фазовите разстояния са с общи нива на неопределеност. Когато фазовите разстояния са с общо ниво на неопределеност, тогава могат да се изчислят дисперсивните грешки за всяка честота и всяка двойка сателит-приемник. За получаването на мрежови корекции с MAX решение се използват 5 реални станции, като една от тях е главна, а останалите 4 са спомагателни. В този тип решение не е необходимо подвижната станция да изпраща данни за местоположението си. Основен недостатък за момента е, че MAX използва данни само от GPS системата и мрежовото решение не може да се възползва от предимствата на GNSS технологиите. Площните поправки FKP, представляват корекционни параметри за реални реферфентните станции. Тези поправки разполагат с коефициенти, които отразяват хоризонталните градиенти на геометричните и йоносферните грешки в мрежата. За да бъдат изчислени тези коефициенти е необходимо подвижната станция да изпрати приблизителното си местоположение към сървъра на системата.

Каква е координатната система, в която са определени базовите точки от мрежата на "ГеоНет"?

Координатната система, която се ползва в мрежата на ГеоНет е WGS84, епоха 2005.

Възможно ли е координатите на точките, които се измерват в реално време с помощта на "ГеоНет" да се получават в координатна система 1970г.?

Да, възможно е. За тази цел обаче преди да започне работа потребителят трябва да измери най-малко четири точки с предварително известни координати в локалната система. Тези точки трябва да попадат в близост до района, където потребителя желае да извършва измерванията си. След това с помощта на софтуер могат да се изчислят локалните трансформационни параметри, които трябва да бъдат въведени в приемника, за да може всяка измерена точка да има координати в координатна система 1970г. Почти всички модели приемници разполагат с вграден модул за трансформация, така че тази операция може да се извърши директно на работната площадка, без да е необходимо да се извършва допълнителна обработка на данните в офиса.

Време, в което мрежата на "ГеоНет" е активна?

Мрежата от приемници "ГеоНет" е активна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Изтегляне на данни за последваща обработка - как, откъде, заплащане?

Данните за последваща обработка могат да бъдат изтеглени от: gnss.zenitgeo.com За достъп до системата са необходими потребителско име и парола, които се предоставят при сключване на договор за ползване на услугите на "ГеоНет". В страницата на "ГеоНет" посредством бутона „ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ“ (разположен горе вдясно) получавате директен достъп до данните. При генериране на съответните параметри за данните, потребителят получава ясна информация за цената на поръчаните от него данни.

Какво е покритието на мрежата?

Мрежата от референтни станции "ГеоНет" е проектирана и изградена така, че да осигури покритие на цялата страна. По-подробна информация за покритието можете да намерите на нашия уебсайт в меню „Покритие”.

ОБОРУДВАНЕ

Какво оборудване е необходимо за да се използва GEO-RTK?

За да се използват пълноценно възможностите на услугата GEO-RTK са необходими двучестотен GPS(GNSS) приемник, поддържащ работа с NTRIP протокол и GSM-модем или клетъчен телефон, които да осигурят достъп на приемника до интернет среда.

Какво оборудване е необходимо за да се използва DGPS?

Услугата DGPS може да се ползва от едночестотни GPS приемници с възможност за получаване на корекции от интернет през GSM модем.

От значение ли е марката и модела на GPS (GNSS) приемника, при ползване на услугата GEO-RTK в ГеоНет?

Мрежата ГеоНет е разработена така, че да може да се ползва от почти всички видове GNSS и GPS приемници, независимо от производителя и модела на конкретния приемник. Единствените условия са: приемниците да са пригодени за работа в реално време; приемниците да са пригодени за връзка с мобилен телефон (Bluetooth), клетъчен модем (външен или вътрешен); да поддържат протокола NTRIP.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ В МРЕЖАТА

Какво представлява услугата GEO-RTK, предлагана от "ГеоНет"?

GEO-RTK е услуга за прецизно позициониране в реално време с помощта на мрежата "ГеоНет". Тя предоставя възможност за постигане на точност в абсолютно положение от порядъка на 2 см - навсякъде, по всяко време, само с един-единствен приемник, използвайки данните и корекциите, получени от станциите в мрежата.

Какво представлява услугата PPData, предлагана от "ГеоНет"?

Услугата PPData осигурява на потребителите получаване на данни от перманентните референтни станции в стандартен RINEX 2.1 формат. Тези данни могат да бъдат от реалните станции или от генерирана виртуална станция. Суровите данни могат да бъдат използвани за определяне на положение с висока точност (около 0.5cm в абсолютно положение, чрез последваща обработка.

Какво представлява услугата DGPS, предлагана от "ГеоНет"?

С услугата DGPS(Differential GPS) може да се постигне точност на позициониране от порядъка на 30-50cm с едночестотен GPS приемник. Данните получени в режим DGPS могат да се ползват за редица картографски/GIS приложения и прецизна навигация.

Какъв е формата на данните за последваща обработка?

Форматите, предоставени за построцесинг са RINEX 2.1 и Compact RINEX (Hatanaka).

КОМУНИКАЦИЯ И ФОРМАТ НА ДАННИТЕ

Как се осъществява връзката между подвижните приемници и мрежата "ГеоНет" при измерване в реално време?

Връзката между подвижните приемници и мрежата "ГеоНет" се осъществява посредством интернет връзка през GSM/GPRS.

Възможно ли е да се използват услугите за измерване в реално време, без покритие на мобилния оператор?

При липса на покритие на мобилния оператор, чиито услуги се използват от GSM модема, не могат да се ползват GEO-RTK или DGPS услугите на мрежата, поради невъзможността за приемане на диференциални корекции, излъчвани от мрежата в реално време.

Какъв е обемът на данните, които се трансферират между "ГеоНет" и потребителския приемник при използване на GPRS?

Обемът на данните зависи от избрания формат за пренос (RTCM 2.3, RTCM 3.1, CMR+/-, MAC), от броя на сателитите, които участват при изчисляването на мрежовото решение и от данните за положението, които изпраща подвижната станция към системата. Средният трафик, който се генерира за един час връзка между системата и подвижния приемник е с обем около 1 МВ.

Има ли значение какъв доставчик на мобилен интернет през GPRS използвам?

Не, няма значение кой мобилен оператор използвате, единственото необходимо условие е съответния мобилен оперататор да има покритие на GPRS мрежата в региона, където желаете да ползвате услугите на "ГеоНет".

Какво трябва да направя за да получа достъп до услугите в реално време, предлагани от "ГеоНет"?

За да получите достъп до услугите на "ГеоНет" в реално време е необходимо да имате актуално потребителско име и парола, които трябва да бъдат въведени в приемника. За целта трябва да се свържете с представител на "ГеоНет". Потребителите на системата се таксуват съответно спрямо времето, за което са използвали данните от мрежата.

Какво представляват RTCM и NTRIP?

NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) е унифициран протокол за предаване на данни от перманентните станции през интернет. RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) е стандарт за предаване на диференцилани корекции при GNSS и GPS системи.

Какво означава „mountpoint”?

"Mountpoint" представлява системна точка за достъп до определен вид мрежово решение или корекционни данни в реално време през NTRIP. За да може да се ползва услугата GEO-RTK, тази системна точка задължително трябва да бъде зададена при конфигурирането на приемника. Мрежата "ГеоНет" предлага 6 различни точки за достъп, дефинирани за да предоставят на потребителите желаните данни, в зависимост от техните специфични професионални изисквания.

Какви са възможните причини, които могат да попречат за осъществяване на връзка между подвижен приемник и ГеоНет?

Неправилно въведени комуникационни параметри за връзка с интернет през GPRS; Липса на покритие на мобилния оператор, чиито комуникационни услуги се ползват; Липса или неправилно въвеждане на IP адрес и комуникационен порт; Липса или неправилно въведен APN (Access Point Name); Липса или неправилно въведени потребителско име и парола; Неправилно дефинирана точка за достъп (mountpoint); Неправилно дефиниран формат за пренос на корекции в реално време. Актуалните формати в момента са: RTCM 2.3; RTCM3.0; RTCM3.1; CMR +/-; MAC; Броя на видимите сателити при подвижния приемник не е достатъчен за получаване на еднозначно решение. Общите настройки за използване на услугите в реално време са подробно описани на адрес: http://www.geonet.bg/help.html

ТОЧНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА

Колко широко разпространена е тази технология?

Съществуват голям брой мрежи в световен мащаб, използващи тази технология.

Каква е точността на измерване, която се постига с GEO-RTK?

Точността, която може да се постигне в режим GEO-RTK е 2-3cm, в рамките на няколко секунди.

Кои фактори оказват влияние върху точността на измерванията?

Факторите, които могат да повлияят върху точността са:

  • Брой на приеманите спътникови сигнали (GPS/GLONASS);
  • Констелация на съответните спътници, изразена чрез комплексния показател GDOP;
  • Дължина на хордата, образувана между подвижния приемник и базовата станция;
  • Наличие на обекти, увеличаващи ефекта на многопътност на сигналите (сгради, големи метални конструкции, висока растителност, големи водоизточници).

Какво е максималното разстояние, на което подвижния приемник може да бъде отдалечен от референтната станция, така че точността да се запазва в порядъка на 2 - 5 cm при измервания в GEO-RTK?

В "ГеоНет" се ползват така наречените мрежови решения: VRS, MAX, FKP, които позволяват запазване на точността в радиус от 50km от най-близката референтна станция.

Например: при VRS решение се генерира виртуална станция, която се намира на разстояние няколко метра от подвижния приемник. По дефиниция хоризонталната точност в RTK режим с една единична референтна станция е в порядъка на 1cm плюс 1PPM, параметър зависещ от дължината на базовата линия (вертикалната точност е около 2cm плюс 1PPM). Това означава, че точността в GEO-RTK режим е по-голяма отколкото тази при използването на нормална единична референтна станция, защото е премахнат един от факторите, влияещ върху натрупването на грешката, а именно стойността на PPM. При прекъсване на връзката или при преместване на подвижния приемник на разстояние по-голямо от 5 km спрямо виртуалната станция, системата генерира автоматично нова станция, която гарантира запазването на прецизното решение.

Сигурни ли са мрежовите решения, които се предлагат от "ГеоНет"?

Мрежата от перманентни станции "ГеоНет" разполага със системи за непрекъснат мониторинг на компонентите и точността им, което осигурява надеждност и непрекъснатост на системата.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Към кого да се обърна за техническа поддръжка?

Системата на "ГеоНет" е с осигурена непрекъсната поддръжка. Можете да се обръщате към нашите специалисти по всяко време, за разрешаване на възникналите в процеса на работата трудности. Техните контакти са посочени на web адрес: http://www.geonet.bg/help.html

 

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!